Για ευκολότερη πλοήγηση στον ιστότοπο, συνιστάται η χρήση του Μενού.


Σκοπός του memorandabilia είναι η εύκολη πρόσβαση στα κείμενα των δανειακών συμβάσεων και των μνημονίων. Παρατίθενται τα επίσημα κείμενα που αφορούν στις τρεις δανειακές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ των δανειστών και της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως αυτά είναι διαθέσιμα στους πολίτες. Επίσης παρατίθενται εκθέσεις, δηλώσεις κ.ά.

Συγκεκριμένα ο επισκέπτης θα βρει:

– Τα νομοθετικά κείμενα 
Νομοσχέδια, Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και τους νόμους που τις κυρώνουν, καθώς και νόμους που κυρώνουν τα σχέδια [1] δανειακών συμβάσεων, μνημονίων και τροποποιήσεων αυτών.
(διαθέσιμα στην ελληνική γλώσσα)

– Τα σχέδια των δανειακών συμβάσεων 
Σημειωτέον ότι ο όρος “δανειακή σύμβαση” χρησιμοποιείται σε όλο το site για ευκολία καθώς οι ακριβείς ονομασίες των συμβάσεων διαφέρουν. Η πρώτη ονομάζεται «Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης» και οι δυο επόμενες ονομάζονται «Σύμβασεις Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης».
(διαθέσιμα στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα)

– Τα σχέδια τροποποιήσεων των δανειακών συμβάσεων
Αφορούν στην πρώτη και δεύτερη δανειακή καθώς η τρίτη δεν έχει τροποποιηθεί.
(διαθέσιμα στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα)

– Τα Μνημόνια Συνεννόησης, σχέδια και τελικά
Κάθε δανειακή σύμβαση συνοδεύεται από το Μνημόνιο Συνεννόησης -το οποίο υπογράφεται πριν την δανειακή σύμβαση.

Το «Μνημόνιο Συνεννόησης» απαρτίζεται από τρία επιμέρους μνημόνια:

α) Το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (Memorandum of Economic and Financial Policies – MEFP) με το οποίο καθορίζονται οι στρατηγικού χαρακτήρα στόχοι του προγράμματος και τα επιμέρους δημοσιονομικά, χρηματοπιστωτικά και διαρθρωτικά μέτρα, που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. [2]

β) Το Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής (Μemorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality – MoU) στο οποίο γίνεται εξειδίκευση και λεπτομερής περιγραφή των ανωτέρω μέτρων και του χρονοδιαγράμματος θεσπίσεως και υλοποιήσεώς τους. [3]

γ) Το Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης (Technical Memorandum of Understanding -TMU) με το οποίο αποσαφηνίζεται η έννοια των χρησιμοποιούμενων όρων, καθορίζονται τα ποσοτικά κριτήρια απόδοσης και τα λοιπά κριτήρια αναφοράς, οι μέθοδοι αξιολόγησης του προγράμματος, καθώς και άλλες τεχνικού χαρακτήρα λεπτομέρειες για την παρακολούθηση της πορείας των επιχειρούμενων διαρθρωτικών αλλαγών. [4]
(διαθέσιμα στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα)

– Τα επικαιροποιημένα Μνημόνια
Στο πλαίσιο κάθε αξιολόγησης συντάσσεται και υπογράφεται ένα επικαιροποιημένο Μνημόνιο. Λέγεται και “συμπληρωματικό”.
(διαθέσιμα στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα)

– Κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Εκθέσεις Προόδου (στο πλαίσιο κάθε αξιολόγησης), Εκθέσεις Συμμόρφωσης με τα Ορόσημα (συντάσονται από τη δεύτερη δανειακή και μετά) και άλλα έγγραφα.
(διαθέσιμα ως επί το πλείστον στην αγγλική γλώσσα)

– Κείμενα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
Εκθέσεις Προόδου, Μνημόνια και άλλα έγγραφα.
(διαθέσιμα μόνο στην αγγλική γλώσσα)

– Κείμενα και ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου
(διαθέσιμα ως επί το πλείστον στην αγγλική γλώσσα)

– Δηλώσεις και αποφάσεις
αρχηγών κρατών της ζώνης του ευρώ, της Ευρωομάδας (Eurogroup), της Συνόδου Κορυφής για το Ευρώ, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
(διαθέσιμα στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα)

– Εκθέσεις της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα (Task Force)
Εκθέσεις Προόδου και άλλα έγγραφα.
(Σημειωτέον ότι τον Ιούνιο του 2015 η Task Force αντικαταστάθηκε από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Structural Reform Support Service.)
(διαθέσιμα στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα)


Έχει γίνει επισταμένη προσπάθεια όλα τα κείμενα να είναι από επίσημες πηγές του ελληνικού κράτους (με εξαίρεση τις τροποποιήσεις της πρώτης δανειακής σύμβασης, που είναι από την νομοθεσία του Ιρλανδικού κράτους, καθώς δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί το ελληνικό κείμενο), των ευρωπαϊκών θεσμών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Τα αρχεία είναι πρωτότυπα από τις πηγές και, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, είναι σε μορφή pdf. Όλα τα αρχεία μπορούν να μεταφορτωθούν.

Πηγές: Όλα τα ΦΕΚ είναι από τον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσον αφορά τα υπόλοιπα κείμενα, αναφέρεται σε κάθε περίπτωση η πηγή μέσω συνδέσμου (link). Το memorandabilia δεν ευθύνεται για τυχόν αλλαγές, ενημερώσεις ή μετακινήσεις αυτών των εξωτερικών σελίδων.

Και μια τελευταία επισήμανση: Το memorandabilia δεν εκφέρει άποψη και δεν παίρνει θέση -εξ’ άλλου πώς θα μπορούσε να εκφέρει άποψη μια αρχειοθήκη; Επίσης, δεν  είναι “ειδικός επί των μνημονίων” οπότε μην το ρωτάτε, γιατί δεν ξέρει να απαντήσει ―το μόνο που έχει καταλάβει είναι ότι τίποτα δεν είναι ακριβώς όπως φαίνεται… Σε περίπτωση όμως που κάποιος επισκέπτης βρει λάθη ή παραλήψεις μπορεί να επικοινωνήσει με το memorandabilia μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

_____________

[1] Το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει κυρώσει Σχέδια δανειακών συμβάσεων, μνημονίων και τροποποιήσεων και έχει εξουσιοδοτήσει τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών να υπογράψει τις τελικές συμβάσεις “με τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις για την αποκατάσταση λαθών ή τη διευκρίνιση ασαφειών των Σχεδίων”, όπως αναφέρεται στους νόμους. Ο Ν. 3845/2010, ΦΕΚ Α’ 65/06.05.2010 αναφέρει ότι “Τα μνημόνια, οι συμφωνίες και οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου, εισάγονται στη Βουλή για κύρωση”. Με τον Ν. 3847/2010, ΦΕΚ Α’67/11.05.2010 η λέξη “κύρωση” αντικαθίσταται με τη φράση “συζήτηση και ενημέρωση”. Σημειώνουμε ότι το θέμα της αναγκαιότητας ή μη της κύρωσης των δανειακών συμβάσεων και των μνημονίων έχει απασχολήσει και “διχάσει” έγκριτους συνταγματολόγους της χώρας μας, υπερβαίνει όμως τον σκοπό του memorandabilia.

[2] Αναπροσαρμογή μισθώματος σε εμπορική μίσθωση κάτω από έκτακτες και απρόβλεπτες συνθήκες, Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 497/2012, EφΑΔ 3/2013, 233.

[3] Ό.π.

[4] Ό.π.

Advertisements