ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1.1470424444_ACP_PDF 2_file_document Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής  (σχέδιο)

2.1470424444_ACP_PDF 2_file_document Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής  (σχέδιο)

3.1470424444_ACP_PDF 2_file_document Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης  (σχέδιο)

Πηγή: ΦΕΚ Α’28/14.02.2012 (Ν. 4046/2012)
1: σελ. 696-728
2: σελ. 779-825
3: σελ. 839-854

Επίσης:

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής – Μετάφραση Επικαιροποιημένου Προγράμματος
(Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής)
ΣΗΜ. Οι έγχρωμες επισημάνσεις υπήρχαν στο κείμενο του Υπουργείου

Πηγή: http://www.minfin.gr/?q=el/policy-reforms/financial-support-program


ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1.1470424444_ACP_PDF 2_file_document Memorandum of Economic and Financial Policies (σχέδιο)

2.1470424444_ACP_PDF 2_file_document Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality (σχέδιο)

3.1470424444_ACP_PDF 2_file_documentTechnical Memorandum of Understanding (σχέδιο)

Πηγή: ΦΕΚ A’28/14.02.2012 (Ν. 4046/2012),
1: σελ. 666-695, 2: σελ. 729-778, 3: σελ. 826-838.


1.1470424444_ACP_PDF 2_file_document Memorandum of Economic and Financial Policies  (τελικό)

2.1470424444_ACP_PDF 2_file_document Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality (τελικό)

3.1470424444_ACP_PDF 2_file_document Technical Memorandum of Understanding (τελικό)

Πηγή: The Second Economic Adjustment Programme for Greece (Occasional Papers 94, March 2012),
1: σελ. 95-121, 2: σελ. 123-172, 3: σελ. 173-184.


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Memorandum of Understanding (on Greek Bond Exchange) 
(Μνημόνιο Συνεννόησης σχετικά με την ανταλλαγή ομολόγων)

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/mou/2012-03-01-greece-mou_en.pdf