ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


Κύρια Δανειακή Σύμβαση
15 Μαρτίου 2012

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Σχέδιο Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης

Πηγή: ΦΕΚ Α’65/22.03.2012 (Ν. 4060/2012)


Τροποποιήσεις Κύριας Δανειακής Σύμβασης

Πρώτη τροποποίηση: 1470424444_ACP_PDF 2_file_document Σχέδιο Σύμβασης τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
12 Δεκεμβρίου 2012

Πηγή:  ΦΕΚ Α’18/25.01.2013 (N. 4111/2013)


Δεύτερη τροποποίηση: 1470424444_ACP_PDF 2_file_document Σχέδιο δεύτερης τροποποιητικής σύμβασης σχετικά με την Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
19 Δεκεμβρίου 2014

Πηγή: ΦΕΚ Α’270/24.12.2014 (N. 4316/2014)


Τρίτη τροποποίηση: βλ. παρακάτω (κείμενο διαθέσιμο στην Αγγλική γλώσσα)
27 Φεβρουαρίου 2015


Συμβάσεις σχετικές με το PSI

1. 1470424444_ACP_PDF 2_file_document Σχέδιο Σύμβασης Διευκόλυνσης PSI (ΣΙΤ) Διαχείρισης Υποχρεώσεων
1η Μαρτίου 2012

Πηγή:  ΦΕΚ Α’28/14.02.2012 (Ν. 4046/2012)

Τροποποίηση: 1470424444_ACP_PDF 2_file_document Σχέδιο τροποποίησης Σύμβασης Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ
12 Δεκεμβρίου 2012

Πηγή: ΦΕΚ Α’18/25.01.2013 (Ν. 4111/2013)


2. 1470424444_ACP_PDF 2_file_document Σχέδιο Σύμβασης Συγχρηματοδότησης
9 Μαρτίου 2012

Πηγή:  ΦΕΚ Α’28/14.02.2012 (Ν. 4046/2012)


3. 1470424444_ACP_PDF 2_file_document Σχέδιο Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης – Σύμβαση Διευκόλυνσης της Πιστωτικής Ενίσχυσης ΕΚΤ

Πηγή:  ΦΕΚ Α’28/14.02.2012 (Ν. 4046/2012)


4. 1470424444_ACP_PDF 2_file_document Σχέδιο Σύμβασης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης – Διευκόλυνση Τόκων Ομολόγων
1η Μαρτίου 2012

Πηγή:  ΦΕΚ Α’28/14.02.2012 (Ν. 4046/2012)

Τροποποίηση: 1470424444_ACP_PDF 2_file_document Σχέδιο Σύμβασης Τροποποίησης αναφορικά με την Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης – Διευκόλυνση Αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων
12 Δεκεμβρίου 2012

Πηγή: ΦΕΚ Α’18/25.01.2013 (Ν. 4111/2013)


ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


Κύρια Δανειακή Σύμβαση

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Draft Master Financial Assistance Facility Agreement (σχέδιο)

Πηγή: ΦΕΚ Α’65/22.03.2012 (Ν. 4060/2012)


Τροποποιήσεις Κύριας Δανειακής Σύμβασης

Πρώτη τροποποίηση: 1470424444_ACP_PDF 2_file_document Amendment Agreement relating to the Master Financial Assistance Facility Agreement (σχέδιο)
12 Δεκεμβρίου 2012

Πηγή:  ΦΕΚ Α’18/25.01.2013 (N. 4111/2013)

βλ. και εδώ: 1470424444_ACP_PDF 2_file_document Master Financial Facility Agreement (as amended by the Amendment Agreement dated 12 December 2012) (consolidated version)

Πηγή: http://www.efsf.europa.eu/about/operations/index.htm


Δεύτερη τροποποίηση: 1470424444_ACP_PDF 2_file_document Second amendment agreement relating to the Master Financial Assistance Facility Agreement (σχέδιο)
19 Δεκεμβρίου 2014

Πηγή: ΦΕΚ Α’270/24.12.2014 (N. 4316/2014)


Τρίτη τροποποίηση: 1470424444_ACP_PDF 2_file_document Third Amendment to Greek MFΑFA  (execution version)
27 Φεβρουαρίου 2015

Πηγή: http://www.efsf.europa.eu/about/operations/Greece/index.htm


Συμβάσεις σχετικές με το PSI

1. 1470424444_ACP_PDF 2_file_document PSI LM Facility Agreement (σχέδιο)
1 Μαρτίου 2012

Πηγή:  ΦΕΚ Α’28/14.02.2012 (Ν. 4046/2012)

βλ. και εδώ: 1470424444_ACP_PDF 2_file_document PSI LM Facility Agreement (extracts)

Πηγή: http://www.efsf.europa.eu/about/operations/index.htm

Τροποποίηση: 1470424444_ACP_PDF 2_file_document Amendment Agreement relating to the Financial Facility Agreement – PSI LM Facility Agreement (σχέδιο)
12 Δεκεμβρίου 2012

Πηγή: ΦΕΚ Α’18/25.01.2013 (Ν. 4111/2013)


2. 1470424444_ACP_PDF 2_file_document Co-financing Agreement (σχέδιο)
9 Μαρτίου 2012

Πηγή:  ΦΕΚ Α’28/14.02.2012 (Ν. 4046/2012)


3. 1470424444_ACP_PDF 2_file_document ECB Credit Enhancement Facility Agreement (σχέδιο)

Πηγή:  ΦΕΚ Α’28/14.02.2012 (Ν. 4046/2012)


4. 1470424444_ACP_PDF 2_file_document Bond Interest Facility (σχέδιο)
1 Μαρτίου 2012

Πηγή:  ΦΕΚ Α’28/14.02.2012 (Ν. 4046/2012)

Τροποποίηση: 1470424444_ACP_PDF 2_file_document  Amendment Agreement relating to the Financial Assistance Facility Agreement – Bond Interest Facility (σχέδιο)
12 Δεκεμβρίου 2012

Πηγή: ΦΕΚ Α’18/25.01.2013 (Ν. 4111/2013)