ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Request for Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility: Staff Report; Staff Supplement; Press Release on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for Greece.
(Αίτημα για διευρυμένο διακανονισμό κάτω από τη Διευρυμένη Χρηματοδοτική Διευκόλυνση)
9 Μαρτίου 2012
Ημερομηνία δημοσίευσης: 16 Μαρτίου 2012


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Ex Post Evaluation of Exceptional Access Under the 2010 Stand-By Arrangement
(Εκ των υστέρων αξιολόγηση της κατ’ εξαίρεση πρόσβασης κάτω από τη Συμφωνία Ετοιμότητας 2010)
20 Μαΐου 2013
Ημερομηνία δημοσίευσης: 5 Ιουνίου 2013


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Greece : 2013 Article IV Consultation
(Ελλάδα: 2013, Διαβουλεύσεις βάσει του Άρθρου IV)
20 Μαΐου 2013
Ημερομηνία δημοσίευσης: 5 Ιουνίου 2013


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Greece : Selected Issues
(Ελλάδα: Επιλεγμένα θέματα)
21 Μαΐου 2013
Ημερομηνία δημοσίευσης: 5 Ιουνίου 2013


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Preliminary Draft Debt Sustainability Analysis
(Προκαταρκτικό σχέδιο ανάλυσης βιωσιμότητας χρέους)
26 Ιουνίου 2015
Ημερομηνία δημοσίευσης: 2 Ιουλίου 2015


1470424444_ACP_PDF 2_file_document An Update of IMF Staff’s Preliminary Public Debt Sustainability Analysis
(Επικαιροποίηση του προκαταρκτικού σχεδίου ανάλυσης βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους)
14 Ιουλίου 2015
Ημερομηνία δημοσίευσης: 14 Ιουλίου 2015

_____________

Πηγή: http://www.imf.org/external/country/grc/index.htm?type=9998#42