ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Report on Greece’s Compliance with the Milestones for the disbursement of the January 2013 sub-tranche
(Έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τα ορόσημα για την εκταμίευση της επιμέρους δόσης του Ιανουαρίου 2013)
14 Ιανουαρίου 2013

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Report on Greece’s Compliance with the Milestones for the disbursement of the February 2013 sub-tranche
(Έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τα ορόσημα για την εκταμίευση της επιμέρους δόσης του Φεβρουαρίου 2013)
19 Φεβρουαρίου 2013

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Report on Greece’s Compliance with the Milestones for the disbursement of the March 2013 sub-tranche
(Έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τα ορόσημα για την εκταμίευση της επιμέρους δόσης του Μαρτίου 2013)
26 Απριλίου 2013

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Report on Greece’s Compliance with the Milestones for the disbursement of the June 2013 sub-tranche
(Έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τα ορόσημα για την εκταμίευση της επιμέρους δόσης του Ιουνίου 2013)
12 Ιουνίου 2013

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Report on Greece’s compliance with the milestones for the disbursement of the second tranche of EUR 0.5bn of the fifth instalment
(Έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τα ορόσημα για την εκταμίευση της δεύτερης δόσης ύψους 0,5 δις ευρώ της πέμπτης δόσης)
16 Δεκεμβρίου 2013

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Report on Greece’s compliance with the milestones for the disbursement of the July 2014 sub-tranche
(Έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τα ορόσημα για την εκταμίευση της επιμέρους δόσης του Ιουλίου 2014)
3 Ιουλίου 2014

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Report on Greece’s compliance with the milestones for the disbursement of the August 2014 sub-tranche
(Έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τα ορόσημα για την εκταμίευση της επιμέρους δόσης του Αυγούστου 2014)
11 Αυγούστου 2014

_____________

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm