ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1470424444_ACP_PDF 2_file_document The second economic adjustment programme for Greece
(Tο δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας)
Occasional Papers 94 – March 2012

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Summary for non-specialists
(Περίληψη για μη ειδικούς)

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/op94_en.htm


1470424444_ACP_PDF 2_file_document The second economic adjustment programme for Greece – First review
(Δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής – Πρώτη αξιολόγηση)
Occasional Papers 123 – December 2012 

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Summary for non-specialists
(Περίληψη για μη ειδικούς)

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/op123_en.htm


1470424444_ACP_PDF 2_file_document The Second Economic Adjustment Programme for Greece – Second Review
(Δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής – Δεύτερη αξιολόγηση)
Occasional Papers 148 – May 2013 

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Summary for non-specialists
(Περίληψη για μη ειδικούς)

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/op148_en.htm


1470424444_ACP_PDF 2_file_document The Second Economic Adjustment Programme for Greece – Third Review
(Δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής – Τρίτη αξιολόγηση)
Occasional Papers 159 – July 2013

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Summary for non-specialists
(Περίληψη για μη ειδικούς)

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/op159_en.htm


1470424444_ACP_PDF 2_file_document The Second Economic Adjustment Programme for Greece – Fourth Review
(Δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής – Τέταρτη αξιολόγηση)
Occasional Papers 192 – April 2014

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Summary for non-specialists
(Περίληψη για μη ειδικούς)

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2014/op192_en.htm