ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


13 Μαρτίου 2014

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη διερευνητική έκθεση για τον ρόλο και τις εργασίες της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και ΔΝΤ) όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής

Πηγή: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0239+0+DOC+XML+V0//EL


ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


13 Μαρτίου 2014

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Role and operations of the Troika with regard to the euro area programme countries
European Parliament resolution of 13 March 2014 on the enquiry on the role and operations of the Troika (ECB, Commission and IMF) with regard to the euro area programme countries

Πηγή: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0239+0+DOC+XML+V0//EN

 

 

Advertisements