Έγκριση Σχεδίων Συμβάσεων για το PSI
N. 4046/2012
14 Φεβρουαρίου 2012

“Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Mνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας.”

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Ν. 4046/2012 – ΦΕΚ Α’28/14.02.2012

Παράρτημα Ι:
• Σελ. 297 (7 στο pdf): Master Financial Facility Agreement between European Financial Stability Facility, the Hellenic Republic as Beneficiary Member State and the Bank of Greece – PSI LM Facility Agreement
• Σελ. 345 (55 στο pdf): Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας ως Δικαιούχο Κράτος Μέλος και της Τράπεζας της Ελλάδος – Σύμβαση Διευκόλυνσης PSI διαχείρησης Υποχρεώσεων

Παράρτημα ΙΙ:
• Σελ. 393 (103 στο pdf): Co-financing Agreement
• Σελ. 436 (146 στο pdf): Σύμβαση Συγχρηματοδότησης

Παράρτημα ΙΙΙ:
• Σελ. 483 (193 στο pdf): ECB Credit Enhancement Facility Agreement
• Σελ. 527 (237 στο pdf): Σύμβαση Διευκόλυνσης της Πιστωτικής Ενίσχυσης ΕΚΤ

Παράρτημα IV:
• Σελ. 577 (287 στο pdf): Bond Interest Facility
• Σελ. 623 (333  στο pdf): Διευκόλυνση Τόκων Ομολόγων

Παράρτημα V-1:
• Σελ. 666 (376 στο pdf): Μemorandum of Economic and Financial Policies
• Σελ. 696 (406  στο pdf): Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής

Παράρτημα V-2:
• Σελ. 729 (439 στο pdf): Μemorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality (draft of 9 February 2012)
• Σελ. 779 (489  στο pdf): Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής

Παράρτημα V-3:
• Σελ. 826 (536 στο pdf): Technical Μemorandum of Understanding
• Σελ. 839 (549  στο pdf): Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης

Παράρτημα VI:
• Σελ. 855 (565 στο pdf): Letters of Intent
• Σελ. 860 (570  στο pdf): Επιστολές Πρόθεσης

1470424166_ACP_PDF 2_file_document Αιτιολογική έκθεση

1470424166_ACP_PDF 2_file_document Συνοπτική έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων

Πηγή εκθέσεων: http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Syzitiseis-kai-Psifisi?law_id=d9259d98-e056-443e-8cc8-761522dc6f88

Διαδικασία PSI
N. 4050/2012
23 Φεβρουαρίου 2012

“Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των Ομολογιούχων.”

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Ν. 4050/2012 – ΦΕΚ Α’ 36/23.02.2012

1470424166_ACP_PDF 2_file_document Αιτιολογική έκθεση

1470424166_ACP_PDF 2_file_document Συνοπτική έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων

Πηγή εκθέσεων: http://www.parliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=3b426740-db7b-471a-9829-80a89a6518b5

Έγκριση Σχεδίου Δεύτερης Δανειακής Σύμβασης
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
14 Μαρτίου 2012

“Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης”

1470424444_ACP_PDF 2_file_document ΦΕΚ Α’55/14.03.2012

Παράρτημα:
• Σελ. 1494 (2 στο pdf): Master Financial Assistance Facility Agreement
• Σελ. 1559 (67): Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης

Κύρωση της παραπάνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
N. 4060/2012
22 Μαρτίου 2012

“Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης»”

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Ν. 4060/2012 – ΦΕΚ Α’65/22.03.2012

Παράρτημα:
• Σελ. 1721 (3 στο pdf): Master Financial Assistance Facility Agreement
• Σελ. 1786 (68 στο pdf): Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης

1470424166_ACP_PDF 2_file_document Αιτιολογική έκθεση

1470424166_ACP_PDF 2_file_document Συνοπτική έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων

Πηγή εκθέσεων: http://www.parliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=6f964116-22f9-42cf-b3c0-72c6ebe763c2

Πρώτη τροποποίηση
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
12 Δεκεμβρίου 2012

“Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.”

1470424444_ACP_PDF 2_file_document ΦΕΚ Α’240/12.12.2012

Παράρτημα Ι:
Σελ. 5763 (5 στο pdf): Amendment Agreement relating to the Master Financial Assistance Facility Agreement
• Σελ. 5788 (30 στο pdf): Σύμβαση Τροποποίησης Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης

Παράρτημα II:
• Σελ. 5813 (55 στο pdf): Amendment Agreement relating to the Financial Assistance Facility Agreement  – PSI LM Facility Agreement
• Σελ. 5824 (66 στο pdf): Σύμβαση Τροποποίησης αναφορικά με την Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης – Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ

Παράρτημα III:
• Σελ. 5833 (75 στο pdf): Amendment Agreement relating to the Financial Assistance Facility Agreement – Bond Interest Facility
• Σελ. 5843 (85 στο pdf): Σύμβαση Τροποποίησης αναφορικά με την Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης – Διευκόλυνση Αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων

Κύρωση της παραπάνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
N. 4111/2013
25 Ιανουαρίου 2013

“Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.”

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Ν. 4111/2013 – ΦΕΚ Α’18/25.01.2013

Άρθρο 48:
Σελ. 321 (37 στο pdf): Amendment Agreement relating to the Master Financial Assistance Facility Agreement
• Σελ. 346 (62 στο pdf): Σύμβαση Τροποποίησης Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
• Σελ. 371 (87 στο pdf): Amendment Agreement relating to the Financial Assistance Facility Agreement  – PSI LM Facility Agreement
• Σελ. 381 (97 στο pdf): Σύμβαση Τροποποίησης αναφορικά με την Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης – Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ
• Σελ. 391 (107 στο pdf): Amendment Agreement relating to the Financial Assistance Facility Agreement – Bond Interest Facility
• Σελ. 401 (117 στο pdf): Σύμβαση Τροποποίησης αναφορικά με την Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης – Διευκόλυνση Αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων

1470424166_ACP_PDF 2_file_document Αιτιολογική έκθεση

Πηγή έκθεσης: http://www.parliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=3cde3e1c-d018-4244-af66-c69249f657f6

Δεύτερη τροποποίηση
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
17 Δεκεμβρίου 2014

“Έγκριση του Σχεδίου της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).”

1470424444_ACP_PDF 2_file_document ΦΕΚ Α’262/17.12.2014

Παράρτημα I:
• Σελ. 8017 (3 στο pdf): Second Amendment Agreement relating to the Master Financial Assistance Agreement (as amended by the Amendment Agreement dated 12 December 2012) between European Financial Stability Facility, the Hellenic Republic as Beneficiary Member State, Hellenic Financial Stability Fund as Guarantor and the Bank of Greece
• Σελ. 8031 (17 στο pdf): Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση σχετικά με τη Κύρια Σϋμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (όπως τροποποιήθηκε με την Τροποποιητική Σύμβαση της 12ης Δεκεμβρίου 2012) μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας ως Κράτους-Μέλους Δικαιούχου, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως Εγγυητή, και της Τράπεζας της Ελλάδος

Κύρωση της παραπάνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
N. 4316/2014
24 Δεκεμβρίου 2014

“Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.”

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Ν. 4316/2014 – ΦΕΚ Α’270/24.12.2014

Άρθρο 70 (εισήχθη ως τροπολογία – 2234/207 20.12.2014):
• Σελ. 8254 (28 στο pdf): Second Amendment Agreement relating to the Master Financial Assistance Facility Agreement (as amended by the Amendment Agreement dated 12 December 2012) between European Financial Stability Facility, the Hellenic Republic as Beneficiary Member State, Hellenic Financial Stability Fund as Guarantor and the Bank of Greece
• Σελ. 8274 (48 στο pdf): Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση σχετικά με την Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (όπως τροποποιήθηκε με την Τροποποιητική Σύμβαση της 12ης δεκεμβρίου 2012) μεταξύ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας ως Κράτους-Μέλους Δικαιούχου, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως Εγγυητή, και της Τράπεζας της Ελλάδος

1470424166_ACP_PDF 2_file_document Αιτιολογική έκθεση (για τροπολογία 2234/207 20.12.2014)

Πηγή έκθεσης: http://www.parliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=3a1c35ed-9c2f-417c-bd75-a3f7016d3672

Τρίτη τροποποίηση[1]
27 Φεβρουαρίου 2015

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Third Amendment Agreement relating to the Master Financial Assistance Facility Agreement (as amended by a First Agreement dated 12 December 2012 and by a Second Agreement dated 19 December 2014) between European Financial Stability Facility, the Hellenic Republic as Beneficiary Member State, Hellenic Financial Stability Fund as Guarantor and the Bank of Greece

Πηγή: http://www.efsf.europa.eu/about/operations/Greece/index.htm


[1] Η τρίτη τροποποίηση -ή σωστότερα, το σχέδιο αυτής- δεν κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο προς ψήφιση. Κατά συνέπεια το κείμενο δεν αποτελεί νομοθετικό κείμενο.

 

 

Advertisements