ΕΤΗ

Στην Ελληνική γλώσσα

2010 201120122013201420152016

Στην Αγγλική γλώσσα

201020112012201320142015201620172018

 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 


2010

25 Μαρτίου 2010 – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ

Πηγή: ΦΕΚ A’65/06.05.2010 (Ν. 3845/2010)


11 Απριλίου 2010 – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Δήλωση για τη στήριξη της Ελλάδας από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης

Πηγή: ΦΕΚ A’65/06.05.2010 (Ν. 3845/2010)


17 Ιουνίου 2010 – ΤΡΟΪΚΑ

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχετικά με την αποστολή στην Ελλάδα η οποία πραγματοποίησε τον ενδιάμεσο έλεγχο

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF


5 Αυγούστου 2010 – ΤΡΟΪΚΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το Πρώτο Κλιμάκιο Ελέγχου στην Ελλάδα

Πηγή: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1033_el.htm


2011

11 Φεβρουαρίου 2011 – ΤΡΟΪΚΑ

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχετικά με την αποστολή στην Ελλάδα για την τρίτη επανεξέταση

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF


12 Φεβρουαρίου 2011 – ΤΡΟΪΚΑ

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδας

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF


24 Φεβρουαρίου 2011 – ΤΡΟΪΚΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Δήλωση της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ από την αποστολή στην Ελλάδα για την τρίτη επανεξέταση

Πηγή: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-119_el.htm


23 Μαΐου 2011 – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Η Επιτροπή εγκρίνει το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος

Πηγή: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-626_el.htm


21 Ιουλίου 2011 – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Δήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της ζώνης του Ευρώ και των Θεσμικών Οργάνων της ΕΕ

Πηγή: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/124006.pdf


26 Οκτωβρίου 2011 – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Δήλωση της Συνόδου Κορυφής για το Ευρώ

Πηγή: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/125666.pdf


2012

27 Ιουλίου 2012 – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Η Επιτροπή εγκρίνει προσωρινά τις ενισχύσεις προς τις Alpha Bank, EFG Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, και κινεί έρευνα σε βάθος

Πηγή: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-860_el.htm


2013

15 Απριλίου 2013 – ΤΡΟΪΚΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_documentΚοινή Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα

Πηγή: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-333_el.htm


8 Ιουλίου 2013 – ΤΡΟΪΚΑ

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την αποστολή επανεξέτασης στην Ελλάδα

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF


20 Νοεμβρίου 2013 – ΤΡΟΪΚΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείο για την Ελλάδα

Πηγή: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1033_el.htm


2014

19 Μαρτίου 2014 – ΤΡΟΪΚΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχετικά με την αποστολή επανεξέτασης του ελληνικού οικονομικού προγράμματος

Πηγή: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-202_el.htm


2015

28 Ιουνίου 2015 – ΕΚΤ

Η έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες διατηρείται στο τρέχον επίπεδό της

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF


6 Ιουλίου 2015 – ΕΚΤ

Διατήρηση της έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF


12 Ιουλίου 2015 – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Δήλωση της Συνόδου Κορυφής για το ευρώ


17 Ιουλίου 2015 – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Απόφαση του Συμβουλίου για την παροχή βραχυπρόθεσμης βοήθειας της ΕΕ στην Ελλάδα


13 Αυγούστου 2015 – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Ελλάδα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Πηγή: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5493_el.htm


2016

22 Ιουνίου 2016 – ΕΚΤ

Η ΕΚΤ επαναφέρει την παρέκκλιση που επηρεάζει την καταλληλότητα των ελληνικών ομολόγων τα οποία χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF

ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


2010

11 Φεβρουαρίου 2010 – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Statement by the Heads of State or Government of the European Union on Greece
(Δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης για την Ελλάδα)

Πηγή: http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/euro-summit/documents-2010-2013/


3 Μαρτίου 2010 – EKT

Statement by the ECB’s Governing Council on the additional measures of the Greek government
(Δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF


25 Μαρτίου 2010 – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Statement by the heads of state and government of the Euro area
(Δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης)

Πηγή: http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/euro-summit/documents-2010-2013/


11 Απριλίου 2010 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Eurogroup statement on the support to Greece – Statement on the support to Greece by Euro area members states 
(Δήλωση της Ευρωομάδας σχετικά με την στήριξη στην Ελλάδας – Δήλωση των Μελών-Κρατών της ζώνης του ευρώ σχετικά με την στήριξη στην Ελλάδα)

Πηγή: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/113686.pdf


2 Μαΐου 2010 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Statement by the Eurogroup
(Δήλωση της Ευρωομάδας)

Πηγή: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100502-%20Eurogroup_statement.pdf


2 Μαΐου 2010 –ΕΚΤ

ECB asseses the Greek economic and financial adjustment programme
(H ΕΚΤ αξιολογεί το ελληνικό πρόγραμμα οικονομικής και δημοσιονομικής προσαρμογής)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF


3 Μαΐου 2010 – ΕΚΤ

ECB announces change in eligibility of debt instruments issued or guaranteed by the Greek government
(Η ΕΚΤ ανακοινώνει τροποποίηση ως προς την καταλληλότητα των χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η ελληνική κυβέρνηση)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF


7 Μαΐου 2010 – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Statement of the Heads of State or government of the Euro area 
(Δήλωση των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ)

Πηγή: http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/euro-summit/documents-2010-2013/


9 Μαΐου 2010 – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document European Council – Decision to establish a European stabilisation mechanism
(Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Απόφαση θεσμοθέτησης  Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης)

Πηγή: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/114324.pdf


17 Ιουνίου 2010 – ΤΡΟΪΚΑ

Statement by the EC, ECB, and IMF on the Interim Review Mission to Greece
(Δήλωση της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ από την αποστολή στην Ελλάδα για την ενδιάμεση αξιολόγηση)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF


5 Αυγούστου 2010 – ΤΡΟΪΚΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Statement by the EC, ECB, and IMF on the First Review Mission to Greece
(Δήλωση της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ από την αποστολή στην Ελλάδα για την πρώτη αξιολόγηση)

Πηγή: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1033_en.htm?locale=EN


16 Νοεμβρίου 2010 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Statement by the Eurogroup – Greece
(Δήλωση της Ευρωομάδας – Ελλάδα)

Πηγή: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/117742.pdf


23 Νοεμβρίου 2010 – ΤΡΟΪΚΑ

Statement by the EC, ECB and IMF on the Second Review Mission to Greece
(Δήλωση της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ από την αποστολή στην Ελλάδα για την δεύτερη αξιολόγηση)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF


28 Νοεμβρίου 2010 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Statement by the Eurogroup and ECOFIN ministers
(Δήλωση της Ευρωομάδας και των Υπουργών του ECOFIN)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Statement by the Eurogroup
(Δήλωση της Ευρωομάδας)

Πηγή: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/?q=&frDt=01%2F08%2F2010&frDt_submit=01%2F08%2F2010&toDt=30%2F12%2F2010&toDt_submit=10%2F08%2F2016&fn[]=780&typ[]=266&stDt=20160811


2011

11 Φεβρουαρίου 2011 – ΤΡΟΪΚΑ

Statement by the European Commission, European Central Bank and International Monetary Fund on the Third Review Mission to Greece

(Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από την αποστολή στην Ελλάδα για την τρίτη αξιολόγηση)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF

Πηγή: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2011/html/pr110211.en.html


12 February 2011 – ΤΡΟΪΚΑ

Statement by the European Commission, European Central Bank and International Monetary Fund on Greece’s Economic Programme
(Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχετικά με το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδας)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF

Πηγή: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2011/html/pr110212.el.html


11 Μαρτίου 2011 – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Conclusions of the Heads of State or government of the Euro area of 11 March 2011
(Συμπεράσματα των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της ευρωζώνης)

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/crisis/2011-03_en.htm


3 Ιουνίου 2011 – ΤΡΟΪΚΑ

Statement by the European Commission, the ECB and the IMF on the Fourth Review Mission to Greece
(Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ από την αποστολή στην Ελλάδα για την τέταρτη αξιολόγηση)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF


20 Ιουνίου 2011 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Statement by the Eurogroup
(Δήλωση της Ευρωομάδας)

Πηγή: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/122908.pdf


2 Ιουλίου 2011 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Statement by the Eurogroup
(Δήλωση της Ευρωομάδας)

Πηγή: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/123385.pdf


11 Ιουλίου 2011 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Statement by the Eurogroup
(Δήλωση της Ευρωομάδας)

Πηγή: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/123601.pdf


21 Ιουλίου 2011 – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Statement by the Heads of State or government of the Euro area and EU institutions 
(Δήλωση των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της ευρωζώνης και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ)

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/crisis/2011-07_en.htm


11 Οκτωβρίου 2011 – ΤΡΟΪΚΑ

Statement by the European Commission, the ECB and IMF on the Fifth Review Mission to Greece
(Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ από την αποστολή στην Ελλάδα για την πέμπτη αξιολόγηση)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF


21 Οκτωβρίου 2011 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Communiqué by the Eurogroup on the Greek Economic Adjustment Programme
(Ανακοινωθέν της Ευρωομάδας για το ελληνικό πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής)

Πηγή: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/125488.pdf


26 Οκτωβρίου 2011 – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Euro Summit Statement 
(Δήλωση της Συνόδου Κορυφής για το ευρώ)

Πηγή: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/125644.pdf


2012

21 Φεβρουαρίου 2012 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_documentEurogroup statement
(Δήλωση της Ευρωομάδας)

Πηγή: http://www.efsf.europa.eu/attachments/2012-02-21%20Eurogroup%20statement%20Bailout%20for%20Greece.pdf


28 Φεβρουαρίου 2012 – ΕΚΤ

Eligibility of Greek bonds used as collateral in Eurosystem monetary policy operations
(Καταλληλότητα των ελληνικών ομολόγων τα οποία χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF


1 Μαρτίου 2012 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Statement by the President of the Eurogroup
(Δήλωση του προέδρου της Ευρωομάδας)

Πηγή: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/?q=&frDt=01%2f01%2f2012&frDt_submit=01%2f01%2f2011&toDt=31%2f12%2f2012&toDt_submit=31%2f12%2f2011&fn[]=780&typ[]=266&stDt=20160811&p=2


2 Μαρτίου 2012 – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Statement Euro area Heads of State or Governments
(Δήλωση των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της ευρωζώνης)

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/crisis/2012-02_en.htm


8 Μαρτίου 2012 – ΕΚΤ

Eligibility of bonds issued or guaranteed by the Greek government in Eurosystem credit operations
(Καταλληλότητα ομολόγων που εκδίδει ή εγγυάται η ελληνική κυβέρνηση στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF


14 Μαρτίου 2012 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Statement by the president of the Eurogroup
(Δήλωση του προέδρου της Ευρωομάδας)

Πηγή: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/128941.pdf


30 Μαρτίου 2012 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Statement of the Eurogroup
(Δήλωση της Ευρωομάδας)

Πηγή: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/?q=&frDt=01%2f01%2f2012&frDt_submit=01%2f01%2f2011&toDt=31%2f12%2f2012&toDt_submit=31%2f12%2f2011&fn[]=780&typ[]=266&stDt=20160811&p=2


17 Ιουνίου 2012 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Eurogroup statement
(Δήλωση της Ευρωομάδας)

Πηγή: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/?fn[]=780&typ[]=266&stDt=&p=7


20 Ιουλίου 2012 – ΕΚΤ

Collateral eligibility of bonds issued or guaranteed by the Greek government
(Καταλληλότητα ως ασφαλειών των ομολόγων που εκδίδει ή εγγυάται η ελληνική κυβέρνηση)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF


12 Νοεμβρίου 2012 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Eurogroup statement on Greece 
(Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα)

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm


27 Νοεμβρίου 2012 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Eurogroup statement on Greece 
(Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα)

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm


13 Δεκεμβρίου 2012 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Eurogroup statement on Greece 
(Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα)

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm


19  Δεκεμβρίου 2012 – ΕΚΤ

ECB announces change in eligibility of debt instruments issued or guaranteed by the Greek government
(Η ΕΚΤ ανακοινώνει τροποποίηση ως προς την καταλληλότητα των χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η ελληνική κυβέρνηση)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF


2013

21 Ιανουαρίου 2013 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Eurogroup statement on Greece 
(Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα)

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm


4 Μαρτίου 2013 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Eurogroup statement on Greece
(Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα)

Πηγή: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/135810.pdf


15 Απριλίου 2013 – TROIKA

1470424444_ACP_PDF 2_file_documentStatement by the European Commission, ECB and IMF on the conclusion of the review mission to Greece
(Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ σχετικά με την ολοκλήρωση της αποστολής στην Ελλάδα για την αξιολόγηση)

Πηγή: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-333_en.htm


13 Μαΐου 2013 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Eurogroup statement on Greece
(Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα)

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm


8 Ιουλίου 2013 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Eurogroup statement on Greece
(Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα)

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/crisis/2013-07_en.htm


8 Ιουλίου 2013 – ΤΡΟΪΚΑ

Statement by the European Commission, ECB and IMF on the review mission to Greece
(Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ σχετικά με την αποστολή στην Ελλάδα για την αξιολόγηση)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF

Πηγή: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130708.en.html


29 Σεπτεμβρίου 2013 – ΤΡΟΪΚΑ

Statement by the European Commission, ECB and IMF on the review mission to Greece
(Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ σχετικά με την αποστολή στην Ελλάδα για την αξιολόγηση)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF


2014

19 Μαρτίου 2014 – ΤΡΟΪΚΑ

Statement by the European Commission, European Central Bank and International Monetary Fund on the review mission to Greece
(Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχετικά με την αποστολή στην Ελλάδα για την αξιολόγηση)

1470424444_ACP_PDF 2_file_documentPDF


1 Απριλίου 2014 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Eurogroup statement on Greece 
(Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα)

Πηγή: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/?q=&frDt=&frDt_submit=&toDt=&toDt_submit=&fn[]=780&stDt=20160706&p=5


5 Μαΐου 2014 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Eurogroup statement on Greece 
(Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα)

Πηγή: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/?q=&frDt=&frDt_submit=&toDt=&toDt_submit=&fn[]=780&stDt=20160706&p=4


8 Δεκεμβρίου 2014 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Eurogroup statement on Greece 
(Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα)

Πηγή: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/?q=&frDt=&frDt_submit=&toDt=&toDt_submit=&fn[]=780&stDt=20160706&p=4


2015

4 Φεβρουαρίου 2015 – ΕΚΤ

Eligibility of Greek bonds used as collateral in Eurosystem monetary policy operations

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF


20 Φεβρουαρίου 2015 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

Eurogroup statement on Greece 
(Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF


24 Φεβρουαρίου 2015 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

Eurogroup statement on Greece 
(Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF


11 Μαΐου 2015 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

Eurogroup statement on Greece 
(Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF


18 Ιουνίου 2015 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Eurogroup statement on Greece 
(Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα)

Πηγή: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/?q=&frDt=&frDt_submit=&toDt=&toDt_submit=&fn[]=780&stDt=20160706&p=3
ΣΗΜ. Το αρχείο είναι κενό.


27 Ιουνίου 2015 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Eurogroup statement on Greece 
(Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα)

Πηγή: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/27-eurogroup-statement-greece/


6 Ιουλίου 2015 – ΕΚΤ

ELA to Greek banks maintained
(Διατηρείται ο ELA προς τις Ελληνικές τράπεζες)

1470424444_ACP_PDF 2_file_documentPDF


12 Ιουλίου 2015 – ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Euro Summit statement
(Δήλωση της Συνόδου Κορυφής για το ευρώ)


16 Ιουλίου 2015 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Eurogroup statement on Greece
(Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα)

Πηγή: http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/7/40802200889_en.pdf


17 Ιουλίου 2015 – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Council decision granting short term EU aid to Greece 
(Απόφαση του Συμβουλίου για  βραχυπρόθεσμη βοήθεια της ΕΕ στην Ελλάδα)


17 Ιουλίου 2015 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Eurogroup statement on Greece 
(Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα) 


13 Αυγούστου 2015 – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Statement on Greece by the European Commission in liaison with the European Central Bank
(Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Ελλάδα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα)

Πηγή: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5493_en.htm


14 Αυγούστου 2015 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Eurogroup statement on the ESM programme for Greece 
(Δήλωση της Ευρωομάδας για το πρόγραμμα του ΕΜΣ για την Ελλάδα) 


19 Αυγούστου 2015 – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Council implementing decision (EU) 2015/1411 of 19 August 2015 approving the macroeconomic adjustment programme of Greece
(Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου (ΕΕ) 2015/1411 της 19ης Αυγούστου 2015 με την οποία εγκρίνεται το μακροοικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής της Ελλάδας)

Πηγή: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015D1411


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Council decision (EU) 2015/1410 of 19 August 2015 giving notice to Greece to take measures for the deficit reduction judged necessary to remedy the situation of excessive deficit
(Απόφαση του Συμβουλίου (ΕΕ) 2015/1410 της 19ης Αυγούστου 2015 δια της οποίας ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μείωσης του ελλείματος που κρίνονται αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπερβολικού ελλείμματος)

Πηγή: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1467839463405&uri=CELEX:32015D1410


23 Νοεμβρίου 2015 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

Eurogroup statement on Greece
(Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF


2016

9 Μαΐου 2016 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Eurogroup statement on Greece 
(Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα) 


25 Μαΐου 2016 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Eurogroup statement on Greece 
(Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα)


22 Ιουνίου 2016 – ΕΚΤ

ECB reinstates waiver affecting the eligibility of Greek bonds used as collateral in Eurosystem monetary policy operations
(Η ΕΚΤ επαναφέρει την παρέκκλιση που επηρεάζει την καταλληλότητα των ελληνικών ομολόγων τα οποία χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF


10 Οκτωβρίου 2016ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Eurogroup statement on Greece
(Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα)


5 Δεκεμβρίου 2016ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Eurogroup statement on Greece
(Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα)

Πηγή: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/05-eurogroup-statement-greece/


2017

23 Ιανουαρίου 2017 – ΕΜΣ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document ESM and EFSF approve short-term debt relief measures for Greece
(Ο ESM και το EFSF εγκρίνουν βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους)

Πηγή: https://www.esm.europa.eu/press-releases/esm-and-efsf-approve-short-term-debt-relief-measures-greece


15 Ιουνίου 2017 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Eurogroup statement on Greece
(Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα)

Πηγή: http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2017/06/15/


2018

22 Ιανουαρίου 2018 – ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Eurogroup statement on Greece
(Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα)

Πηγή: http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2018/01/22/

_____________
Πηγή (όπου δεν αναφέρεται ή δεν παραπέμπει ο σύνδεσμος): http://www.consilium.europa.eu/el/policies/financial-assistance-eurozone-members/greece-programme/timeline/

Advertisements