ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1. 1470424444_ACP_PDF 2_file_document Mνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής  (σχέδιο)

2. 1470424444_ACP_PDF 2_file_document Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής  (σχέδιο)

3. 1470424444_ACP_PDF 2_file_document Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης

Πηγή για τα 1 & 2: ΦΕΚ Α’65 – 06.05.2010 (Ν. 3845/2010), σελ. 1335-1355 (Παράρτημα ΙΙΙ) και σελ. 1356-1383 (Παράρτημα IV) αντίστοιχα.
Πηγή για το 3: Μέρος Γ’ του Σχεδίου Νόμου της 4ης Ιουνίου 2010, σελ. 219-223. 

1. 1470424444_ACP_PDF 2_file_document Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (τελικό)

2. 1470424444_ACP_PDF 2_file_document Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής (τελικό)

3. 1470424444_ACP_PDF 2_file_document Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης (τελικό)

Πηγή: Το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα – Occasional Papers 61 – Ιούνιος 2010, σελ. 48-114.


ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1. 1470424444_ACP_PDF 2_file_document Memorandum of Economic and Financial Policies  (τελικό)
(Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής)

2. 1470424444_ACP_PDF 2_file_document Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality  (τελικό)
(Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής)

3. 1470424444_ACP_PDF 2_file_document Technical Memorandum of Understanding  (τελικό)
(Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης)

Πηγή: The Economic Adjustment Programme for Greece, Occasional Papers 61, May 2010, p. 42-93.

 

 

Advertisements