ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


Δανειακή Σύμβαση
8 Μαΐου 2010

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Συμφωνία μεταξύ των Πιστωτών

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης

Πηγή: Σχέδιο Νόμου 04.06.2010, Μέρος Β’ και Μέρος Γ’ σελ. 109-164.


ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


Δανειακή Σύμβαση

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Intercreditor Agreement
(Συμφωνία μεταξύ των πιστωτών)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Loan Facility Agreement
(Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης)

Πηγή: Σχέδιο Νόμου 04.06.2010, Μέρος Α’, σελ. 10-57. 

Επίσης (νόμος του Ιρλανδικού κράτους):

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Intercreditor Agreement & Loan Facility Agreement
(Συμφωνία μεταξύ των πιστωτών & Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης)

Πηγή: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2010/act/7/enacted/en/print#sched1


Τροποποιήσεις Δανειακής Σύμβασης

Πρώτη τροποποίηση: 1470424444_ACP_PDF 2_file_document Amendment to the euro 80 000 000 000 Loan Facility Agreement
(Τροποποίηση της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης για 80 000 000 000 ευρώ)
14 Ιουνίου 2011

Πηγή: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2011/act/25/enacted/en/print#sched2


Δεύτερη τροποποίηση: 1470424444_ACP_PDF 2_file_document Amendment to the Loan Facility Agreement of February 2012
(Τροποποίηση της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, Φεβρουάριος 2012)
27 Φεβρουαρίου 2012

Πηγή: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2012/act/6/schedule/enacted/en/html#sched


Τρίτη τροποποίηση: 1470424444_ACP_PDF 2_file_document Amendment to the Loan Facility Agreement of December 2012
(Τροποποίηση της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, Δεκέμβριος 2012)
19 Δεκεμβρίου 2012

Πηγή: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2013/act/1/schedule/enacted/en/html#sched

Advertisements