ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (Task Force) – Τριμηνιαίες Εκθέσεις

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Πρώτη Τριμηνιαία Έκθεση (Νοέμβριος 2011)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Δεύτερη Τριμηνιαία Έκθεση (Μάρτιος 2012)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Τρίτη Τριμηνιαία Έκθεση (Δεκέμβριος 2012)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Τέταρτη Τριμηνιαία Έκθεση (Απρίλιος 2013)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Πέμπτη Τριμηνιαία Έκθεση (Οκτώβριος 2013)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Έκτη Τριμηνιαία Έκθεση (Μάρτιος 2014)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Έβδομη Τριμηνιαία Έκθεση (Ιούλιος 2014)

Πηγή: http://ec.europa.eu/about/taskforce-greece/reports/index_en.htm


ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


Task Force for Greece – Quarterly Reports

1470424444_ACP_PDF 2_file_document First Quarterly Report (November 2011)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Second Quarterly Report (March 2012)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Third Quarterly Report (December 2012)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Fourth Quarterly Report (April 2013)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Fifth Quarterly Report (October 2013)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Sixth Quarterly Report (March 2014)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Seventh Quarterly Report (July 2014)

Πηγή:  http://ec.europa.eu/about/taskforce-greece/reports/index_en.htm