ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Μνημόνιο Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα του ΕΜΣ (σχέδιο)

Πηγή: ΦΕΚ Α’ 94/14.08.2015 (Ν. 4336/2015),
σελ. 1014-1033


ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Memorandum of Understanding between the European Commission acting on behalf of the European Stability Mechanism and the Hellenic Republic and the Bank of Greece
(Μνημόνιο Συνεννόησης)

Πηγή: http://www.esm.europa.eu/assistance/Greece/index.htm


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Annex 1: HRADF – Asset Development Plan – 30 July 2015
 (Παράρτημα 1: ΤΑΙΠΕΔ – Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων – 30 Ιουλίου 2015)

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/01_mou_annex1_20150730_en.pdf


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Annex 2: HRADF – Government pending actions – 30 July 2015
(Παράρτημα 2: ΤΑΙΠΕΔ – Κυβερνητικές πράξεις σε εκκρεμότητα – 30 Ιουλίου 2015)

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/01_mou_annex2_20150730_en.pdf


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Technical Memorandum of Understanding
(Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης)

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm