Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν συμμετέχει στο τρίτο πρόγραμμα προσαρμογής με δανειοδότηση, παρατίθενται όμως κείμενα που έχουν δημοσιευθεί και αφορούν άμεσα την Ελλάδα.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Δήλωση συμπερασμάτων της αποστολής του ΔΝΤ του άρθρου IV για το 2016
23 Σεπτεμβρίου 2016

Πηγή: http://www.imf.org/external/lang/greek/np/sec/pr/2016/ms092316g.pdf


ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Preliminary debt sustainability analysis – Updated estimates and further considerations
(Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας – Ενημερωμένες προβλέψεις και περαιτέρω εκτιμήσεις)
Μάιος 2016
Ημερομηνία δημοσίευσης: 23 Μαΐου 2016

Πηγή: http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=43915.0


Staff Concluding Statement of the 2016 Article IV Mission
(Δήλωση συμπερασμάτων της αποστολής του ΔΝΤ του άρθρου IV για το 2016)
23 Σεπτεμβρίου 2016

1470424444_ACP_PDF 2_file_document PDF

Πηγή: http://www.imf.org/external/country/GRC/index.htm


1470424444_ACP_PDF 2_file_document The IMF and the crises in Greece, Ireland, and Portugal: an evaluation by the Independent Evaluation Office
(Το ΔΝΤ και οι κρίσεις σε Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία: αξιολόγηση του Γραφείου Ανεξάρτητης Αξιολόγησης του ΔΝΤ)
8 Ιουλίου 2016

Πηγή: http://www.ieo-imf.org/ieo/pages/EvaluationImages267.aspx


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Ex-Post Evaluation of Exceptional Access Under the 2012 Extended Arrangement-Press Release; Staff Report;and Statement by the Executive Director for Greece
(Εκ των υστέρων αξιολόγηση της κατ’ εξαίρεση πρόσβασης κάτω από τον Διευρυμένο Διακανονισμό)
Ημερομηνία δημοσίευσης: 7 Φεβρουαρίου 2017

Πηγή: http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/02/07/Greece-Ex-Post-Evaluation-of-Exceptional-Access-Under-the-2012-Extended-Arrangement-Press-44636


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Greece : Selected Issues
(Ελλάδα: Επιλεγμένα θέματα)
Ημερομηνία δημοσίευσης: 7 Φεβρουαρίου 2017

Πηγή: http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/02/07/Greece-Selected-Issues-44631


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Greece: 2017 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Greece
(Ελλάδα: 2017, Διαβουλεύσεις βάσει του Άρθρου IV)
Ημερομηνία δημοσίευσης: 7 Φεβρουαρίου 2017

Πηγή: http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/02/07/Greece-2017-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-44630


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Implementation Plan in Response to the Executive Board-Endorsed Recommendations for the IEO Evaluation Report—The IMF and the Crises in Greece, Ireland, and Portugal
(Σχέδιο εφαρμογής σε συνέχεια των συστάσεων του Γραφείου Ανεξάρτητης Αξιολόγησης του ΔΝΤ “Το ΔΝΤ και οι κρίσεις σε Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία”, που προσυπογράφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο)
Ημερομηνία δημοσίευσης: 16 Μαρτίου 2017

Πηγή: http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/03/24/mip-ieo-the-imf-and-the-crises-in-greece-ireland-and-portugal


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Request for Stand-By Arrangement-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Greece
(Αίτημα για διακανονισμό χρηματοδότησης άμεσης ετοιμότητας)
7 Ιουλίου 2017
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20 Ιουλίου 2017

Πηγή: http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/07/20/Greece-Request-for-Stand-By-Arrangement-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-45110

Advertisements