ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής – Πρώτη Αξιολόγηση
Ιούνιος 2016

(Συμπληρωματικό Μνημόνιο Συνεννόησης)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Annex 1: Updated Assets Development Plan – Revision of 26 April 2016
(Παράρτημα 1: ΤΑΙΠΕΔ – Επικαιροποιημένο Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων – Επανεξέταση της 26ης Απριλίου 2016)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Annex 2: Government pending actions
(Παράρτημα 2: ΤΑΙΠΕΔ – Κρατικές δράσεις σε εκκρεμότητα)

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm


Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής – Δεύτερη Αξιολόγηση
Ιούνιος 2017
1470424444_ACP_PDF 2_file_document Supplemental Memorandum of Understanding (Draft)
(Συμπληρωματικό Μνημόνιο Συνεννόησης – Σχέδιο)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Annex 1 – Asset development plan – 31 January 2017
(Παράρτημα 1: ΤΑΙΠΕΔ – Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων – 30 Ιανουαρίου 2017)