ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής – Πρώτη Αξιολόγηση
Ιούνιος 2016

(Συμπληρωματικό Μνημόνιο Συνεννόησης)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Annex 1: Updated Assets Development Plan – Revision of 26 April 2016
(Παράρτημα 1: ΤΑΙΠΕΔ – Επικαιροποιημένο Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων – Επανεξέταση της 26ης Απριλίου 2016)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Annex 2: Government pending actions
(Παράρτημα 2: ΤΑΙΠΕΔ – Κρατικές δράσεις σε εκκρεμότητα)

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm


Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής – Δεύτερη Αξιολόγηση
Ιούνιος-Ιούλιος 2017

(Συμπληρωματικό Μνημόνιο Συνεννόησης – Τελικό)

(Συμπληρωματικό Μνημόνιο Συνεννόησης – Σχέδιο)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Annex 1 – Asset Development Plan – 31 January 2017
(Παράρτημα 1: ΤΑΙΠΕΔ – Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων – 30 Ιανουαρίου 2017)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Annex 2 – Privatisation programme – Government pending actions
(Παράρτημα 2: Πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων – Κρατικές δράσεις σε εκκρεμότητα)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Technical Memorandum of Undestanding (Final)
(Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης – Τελικό)

(Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης – Σχέδιο)


Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής – Τρίτη Αξιολόγηση
Ιανουάριος-Μάρτιος 2018
(Συμπληρωματικό Μνημόνιο Συνεννόησης – Τελικό)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Supplemental Memorandum of Understanding (Draft)
(Συμπληρωματικό Μνημόνιο Συνεννόησης – Σχέδιο)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Asset Development Plan – 20 December 2017
(Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων – 20 Δεκεμβρίου 2017)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Privatisation programme – Government pending actions
(Πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων – Κρατικές δράσεις σε εκκρεμότητα)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Technical Memorandum of Understanding (Final)
(Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης – Τελικό)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Technical Memorandum of Understanding (Draft)
(Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης – Σχέδιο)


Τρίτο Πρόγραμμα Προσαρμογής – Τέταρτη Αξιολόγηση
Μάιος-Ιούνιος 2018

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Supplemental Memorandum of Understanding (Draft)
(Συμπληρωματικό Μνημόνιο Συνεννόησης – Σχέδιο)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Asset Development Plan – 5 June 2018
(Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων – 6 Ιουνίου 2018)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Privatisation programme – Government pending actions
(Πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων – Κρατικές δράσεις σε εκκρεμότητα)

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Technical Memorandum of Understanding (Draft)
(Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης – Σχέδιο)

 

Advertisements