ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Το Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την Ελλάδα: Ερωτήσεις και Απαντήσεις
20 Αυγούστου 2015

Πηγή: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5513_el.htm

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Η παρέμβαση της Επιτροπής στην ελληνική χρηματοπιστωτική κρίση
Ειδική έκθεση αρ.17/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
16 Νοεμβρίου 2017

Πηγή: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=43184


ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Τhe European Stability Mechanism Programme for Greece: Questions and Answers
(Το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την Ελλάδα: Ερωτήσεις και Απαντήσεις)
20 Αυγούστου 2015

Πηγή: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5513_en.htm

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Αssessment by the European Commission, in liaison with the ECB, of the Greek request for stability support
(Αξιολόγηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, του ελληνικού αιτήματος για στήριξη της σταθερότητας)
10 Ιουλίου 2015

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Analysis of Greece’s debt sustainability by the European Commission
(Aνάλυση της βιωσιμότητας του χρέους της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
Ιούλιος 2015

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Assessment of Greece’s financing needs by the European Commission
(Εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
Ιούλιος 2015

1470424444_ACP_PDF 2_file_document The Commission’s intervention in the Greek financial crisis
Special report No. 17/2017 by the European Court of Auditors
(Η παρέμβαση της Επιτροπής στην ελληνική χρηματοπιστωτική κρίση
Ειδική έκθεση αρ.17/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου)
16 Νοεμβρίου 2017

Πηγή: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=43184

 
 

_____________

Πηγή (όπου δεν αναφέρεται): http://www.consilium.europa.eu/el/policies/financial-assistance-eurozone-members/greece-programme/timeline/