ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Το Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την Ελλάδα: Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Πηγή: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5513_el.htm


ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Τhe European Stability Mechanism Programme for Greece: Questions and Answers
(Το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την Ελλάδα: Ερωτήσεις και Απαντήσεις)

Πηγή: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5513_en.htm

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Αssessment by the European Commission, in liaison with the ECB, of the Greek request for stability support
(Αξιολόγηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, του ελληνικού αιτήματος για στήριξη της σταθερότητας)
10 Ιουλίου 2015

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Analysis of Greece’s debt sustainability by the European Commission
(Aνάλυση της βιωσιμότητας του χρέους της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
Ιούλιος 2015

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Assessment of Greece’s financing needs by the European Commission
(Εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
Ιούλιος 2015

_____________

Πηγή (όπου δεν αναφέρεται): http://www.consilium.europa.eu/el/policies/financial-assistance-eurozone-members/greece-programme/timeline/

 
 

Advertisements