ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Report on Greece’s compliance with the draft MOU commitments and the commitments in the Euro Summit statement of 12 July 2015
(Έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τα προαπαιτούμενα, στο πλαίσιο του σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης και της δήλωσης της Συνόδου Κορυφής για το Ευρώ της 12ης Ιουλίου 2015)
14 Αυγούστου 2015

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Report on Greece’s compliance with the first set of milestones of October 2015 and with financial sector conditionality 
(Έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας με την πρώτη δέσμη στόχων Οκτωβρίου 2015 και με τα προαπαιτούμενα του χρηματοπιστωτικού τομέα)
20 Νοεμβρίου 2015

1470424444_ACP_PDF 2_file_document Report on Greece’s compliance with the second set of milestones of December 2015
(Έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τη δεύτερη δέσμη στόχων Δεκεμβρίου 2015)
21 Δεκεμβρίου 2016


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Compliance note on mid-September milestones for the second disbursement for debt servicing needs of the second tranche under the Greek ESM programme
(Σημείωμα σχετικά με τη συμμόρφωση με τη δέσμη στόχων (μέσα  Σεπτεμβρίου) για την δεύτερη εκταμίευση της δεύτερης δόσης για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους υπό το Ελληνικό πρόγραμμα του ΕΜΣ)
8 Οκτωβρίου 2016

_____________ 

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm

Advertisements