ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Compliance Report – The Third Economic Adjustment Programme for Greece – First Review
(Έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση – Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής – Πρώτη αξιολόγηση)
Ιούνιος 2016

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Compliance Report – The Third Economic Adjustment Programme for Greece – Second Review
(Έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση – Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής – Δεύτερη αξιολόγηση)
Ιούνιος 2017
Πηγή: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en#third-stability-support-programme-for-greece

 

 

Advertisements