ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Compliance Report – The Third Economic Adjustment Programme for Greece – First Review
(Έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση – Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής – Πρώτη αξιολόγηση)
9 Ιουνίου 2016

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Compliance Report – The Third Economic Adjustment Programme for Greece – Second Review
(Έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση – Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής – Δεύτερη αξιολόγηση)
16 Ιουνίου 2017


1470424444_ACP_PDF 2_file_document The ESM Stability Support Programme, Greece, First & Second Reviews, July 2017 Background Report
(Το Πρόγραμμα Σταθερότητας του ΕΜΣ, Ελλάδα, Πρώτη και Δεύτερη Αξιολόγηση, Έκθεση Υποστήριξης Ιουλίου 2017, έκδοση Νοέμβριος 2017)
Institutional Paper 064, November 2017


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Compliance Report – ESM Stability Support Programme for Greece – Third Review
(Έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση – Πρόγραμμα Σταθερότητας του ΕΜΣ – Τρίτη αξιολόγηση)
20 Ιανουαρίου 2018

Πηγή: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en#third-stability-support-programme-for-greece

 

Advertisements