ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Bail-out and reform: Context and next steps for Greece
(Διάσωση και μεταρρύθμιση: Πλαίσιο και επόμενα βήματα για την Ελλάδα)
17 Ιουλίου 2015

Πηγή: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_BRI%282015%29565887


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Briefing – Greece’s financial assistance programme (November 2015)
(Ενημέρωση: Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας – Νοέμβριος 2015)
20 Νοεμβρίου 2015

Πηγή: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=IPOL_BRI%282015%29542686


1470424444_ACP_PDF 2_file_document In-depth analysis – Greece’s financial assistance programme (January 2016)
(Σε βάθος ανάλυση – Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας – Ιανουάριος 2016)
1 Ιανουαρίου 2016

Πηγή: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=IPOL_IDA%282016%29574389


1470424444_ACP_PDF 2_file_document In-depth analysis – Economic dialogue with Greece (ECON on 2 March 2016)
(Σε βάθος ανάλυση – Οικονομικός διάλογος με την Ελλάδα (ECON στις 2 Μαρτίου 2016)
1 Μαρτίου 2016

Πηγή: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=IPOL_STU%282016%29574397


1470424444_ACP_PDF 2_file_document In-depth analysis – Greece’s financial assistance programme (March 2016)
(Σε βάθος ανάλυση – Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας – Μάρτιος 2016)
5 Απριλίου 2016

Πηγή: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=IPOL_IDA%282016%29574404


1470424444_ACP_PDF 2_file_document In-depth analysis – Greece’s financial assistance programme (June 2016)
(Σε βάθος ανάλυση – Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας – Ιούνιος 2016)
3 Ιουνίου 2016

Πηγή: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=IPOL_IDA%282016%29574416


1470424444_ACP_PDF 2_file_document Greece’s Third Macro-Economic Adjustment Programme: Latest Developments – Note for the Attention of the Financial Assistance Working Group
(Το τρίτο μακρο-οικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής: Τελευταίες εξελίξεις – Σημείωμα υπόψη της Ομάδας Εργασίας Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης)
13 Ιουλίου 2016

Πηγή: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=IPOL_BRI%282016%29587356


1470424444_ACP_PDF 2_file_document In-depth analysis – Greece’s financial assistance programme (September 2016)
(Σε βάθος ανάλυση – Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας – Σεπτέμβριος 2016)
29 Σεπτεμβρίου 2016

Πηγή: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA%282016%29574416


1470424444_ACP_PDF 2_file_document In-depth analysis – Greece’s financial assistance programme (March 2017)
(Σε βάθος ανάλυση – Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας – Μάρτιος 2017)
10 Μαρτίου 2017

Πηγή: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2016)574416

 

 

Advertisements